Skupština usvojila set poreskih i carinskih zakona

Skupština usvojila set poreskih i carinskih zakona

Skupština Srbije usvojila je set poreskih i carinskih zakona, među kojima su izmene i dopune Zakona o porezima na imovinu kojim se od 1. januara 2022. godine porez na nasleđe i poklon i porez na prenos apsolutnih prava - prebacuju sa Poreske uprave na lokalne samouprave. Porezi na nasleđe i imovinu i prenos apsolutnih prava su izvor prihoda lokalnih samouprava te se tako smanjuje opterećenje Poreske uprave, a s druge strane, daje se mogućnost opštinama i gradovima da maksimiziraju naplatu poreza.

Skupština je usvojila i izmene i dopune Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, koje se odnose na pojednostavljenje poreskih postupaka za one koji imaju zahteve za povraćaj i preknjižavanje ili više plaćenog ili pogrešno plaćenog poreza, kao i zahteve za odlaganje plaćanja poreza. To će ubuduće moći da se čini elektronski, preko portala Poreske uprave.

Kada je u pitanju Zakon o državnim administrativnim taksama, ukidaju se i smanjuje se nekoliko taksi, kako bi se umanjila opterećenja privredi. Kao najvažniju promenu u Carinskom zakonu je pomeranje rokova po pitanju zastarelosti carinskog duga, odnosno državi se daje duže vremena da reaguje i zaštiti svoje interese.

Predloženim izmenama i dopunama Zakona o carinskoj službi proširuje se krug carinskih službenika koji su ovlašćeni za pokretanje carinskog prekršajnog postupka.