Poreski kalendar za oktobar 2022. godine

Poreski kalendar za oktobar 2022. godine

Poreska uprava je objavila poreski kalendar za mesec oktobar.

U nastavku teksta možete pročitati koje nam to još poreske obaveze dopevaju na naplatu tokom meseca oktobra:

5.10.2022.

Dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima po osnovu estradnih programa u prethodnom mesecu. Obaveštenje se dostavlja na Obrascu OZU – Obaveštenje o zaključenim ugovorima o izvođenju estradnog programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa

Dostavljanje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom za prethodni mesec i uplata sredstava. Izveštaj se dostavlja na Obrascu IOSI – Izveštaj o izvršavanju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom

10.10.2022.

Podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za prethodni mesec. Prijava se podnosi na Obrascu PP-PPNO – Poreska prijava poreza na premije neživotnih osiguranja

Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV. Prijava se podnosi na Obrascu PP PDV – Poreska prijava za porez na dodatu vrednost

17.10.2022.

-Plaćanje akontacije doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec

– Plaćanje poreza na prihod od pružanja ugostiteljskih usluga za III kvartal 2022. godine

– Plaćanje akontacije doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec

– Plaćanje doprinosa za sveštenike i verske službenike, za domaće državljane zaposlene u inostranstvu i za inostrane penzionere za prethodni mesec

– Podnošenje poreske prijave i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva za prethodni mesec. Prijava se podnosi na Obrascu PP OD-O – Poreska prijava o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva

– Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec. Prijava se podnosi na Obrascu PP PDV – Poreska prijava za porez na dodatu vrednost

– Podnošenje Obrasca PID PDV 1 za septembar mesec, ako je u septembru mesecu ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo

– Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za treće tromesečje 2022. godine. Prijava se podnosi na Obrascu PP PDV – Poreska prijava za porez na dodatu vrednost

– Podnošenje Obrasca PID PDV 1 za treće tromesečje ako je obveznik u trećem tromesečju ispunio jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo

– Plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec

– Plaćanje obračunate akcize za period od 16. do kraja prethodnog meseca

– Podnošenje poreske prijave za obračun akcize za prethodni mesec, na Obrascu PP OA

– Podnošenje prijave o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za prethodni mesec na Obrascu PP OAEL i plaćanje akcize

31.10.2022.

-Plaćanje obračunate akcize za period od 01. do 15. dana u mesecu

– Podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje za 2023. godinu

– Plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za neisplaćene zarade za septembar 2022. godine

Izvor: www.vizija-racunovodstvo.rs