Kako da se nađete na listi ugostitelja kod kojih je moguće koristiti vaučere za odmor u Srbiji?

Kako da se nađete na listi ugostitelja kod kojih je moguće koristiti vaučere za odmor u Srbiji?

Ukoliko ste vlasnik ugostiteljskog objekta, privrednog društva, preduzetnik, zdravstvena ustanove koje organizuju boravak i pružaju usluge prevencije, lečenja i rehabilitacije, a pružate usluge smeštaja i ishrane trećim licima, kao i ako ste fizičko lice koja pružaju ugostiteljske usluge u kategorisanim objektima domaće radinosti i seoskog turističkog domaćinstva i želite da se prijavite radi realizacije šeme dodele vaučera za subvencionisano korišćenje usluge smeštaja u ugostiteljskim objektima potrebno je da ispunjavate nekoliko uslova.

Uslovi i dokumentacija za podnošenje prijave

Ugostitelji sa teritorije Republike Srbije se za učešće u realizaciji šeme dodele vaučera prijavljuju Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija. Prijava se podnosi pisanim putem.
Obrasci prijava za učešće u realizaciji šeme dodele vaučera dostupni su na internet adresi Ministarstva, i to:

1. Prijava ugostitelja - privredno društvo, preduzetnik ili drugo pravno lice (zdravstvena ustanova) – Obrazac 1

2. Prijava ugostitelja – fizičko lice koje pruža ugostiteljske usluge preko posrednika (soba, kuća, apartman, seosko turističko domaćinstvo) – Obrazac 2

3. Prijava ugostitelja - fizičko lice koje pruža ugostiteljske usluge neposredno (soba, kuća, apartman, seosko turističko domaćinstvo) – Obrazac 3

Za privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnika uz prijavu potrebno je obezbediti kopiju rešenja o upisu u odgovarajući registar; za kategorisane objekte kopiju rešenja o kategorizaciji; za nekategorisane objekte dokaz o evidentiranju kod jedinice lokalne samouprave.

Ugostitelj koji usluge pruža u nekategorisanom ugostiteljskom objektu i koji nije evidentiran kod jedinice lokalne samouprave ne može ostvariti ovo pravo.

Za zdravstvenu ustanovu koja organizuje boravak i pruža usluge prevencije, lečenja i rehabilitacije, a pruža usluge smeštaja i ishrane trećim licima, uz prijavu potrebno je obezbediti kopiju odobrenja ministra nadležnog za poslove turizma.

Za fizičko lice koje neposredno pruža ugostiteljske usluge u kategorisanim objektima domaće radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu uz prijavu je potrebno obezbediti kopiju rešenja o kategorizaciji objekta domaće radinosti (kuća, apartman, soba), odnosno seoskog turističkog domaćinstva.

Za fizičko lice koje preko posrednika pruža ugostiteljske usluge u kategorisanim objektima domaće radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu uz prijavu je potrebno obezbediti kopiju rešenja o kategorizaciji objekta domaće radinosti (kuća, apartman, soba), odnosno seoskog turističkog domaćinstva, kopiju rešenja o upisu privrednog društva, drugog pravnog lica, odnosno preduzetnika u odgovarajući registar, sa kojim fizičko lice ima zaključen ugovor i preko koga pruža ugostiteljske usluge, kao i kopiju tog ugovora.

Za svaki objekat koji ugostitelj stavlja u funkciju realizacije šeme dodele vaučera podnosi se posebna prijava. Zasebni objekti su kuća, apartman i soba, kao i seosko turističko domaćinstvo. Ukoliko se objekti domaće radinosti nalaze na istoj adresi može se podneti jedna, objedinjena prijava.

Svi obrzci kao i instrukcije o popunjavanju prijava nalaze se ovde.

Ugostitelj je u obavezi da pisanim putem informiše Ministarstvo o svim statusnim i drugim promenama u toku perioda trajanja šeme dodele vaučera, kao i u slučaju povećanja smeštajnih kapaciteta.

Prijava za učešće u realizaciji šeme dodele vaučera dostavlja se preko pisarnice Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektoru za turizam, na adresu: Novi Beograd, Omladinskih brigada broj 1.

Po pribavljanju kompletne dokumentacije i njihove provere ugostitelji koji su ispunili propisane uslove će se naći na listi ugostitelja, koju objavljuje Ministarstvo na zvaničnoj internet prezentaciji.

Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti na internet adresi Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija www.mtt.gov.rs, kao i na brojeve telefona: 011/2606576 i 011/2606521.

Vaučere za subvencionisano korišćenje usluge smeštaja u ugostiteljskim objektima u trajanju od najmanje pet noćenja, moguće je koristiti izvan opštine, odnosno, mesta prebivališta korisnika vaučera i koriste se isključivo za usluge smeštaja. Vrednost vaučera je 5000 dinara i to maksimalni iznos koji se po vaučeru može refundirati ugostitelju. Krajnji rok za korišćenje vaučera za odmor u Srbiji je 20. novembar 2020. godine.