Javni poziv

Podrška malim preduzećima za nabavku opreme

Ministarstvo privrede u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije i  i odabranim poslovnim bankama i lizing kompanijama raspisalo je javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru podrške malim preduzećima za nabavku opreme. Ukupno je rapoloživo milion dinara

Novac je namenjen su za sufinansiranje nabavke nove proizvodne opreme i opreme direktno uključene u proces proizvodnje razmenjivih dobara i izvođenje građevinskih radova , i to:

1) proizvodne opreme i/ili mašina;

2) transportno-manipulativnih sredstava uključenih u proces proizvodnje i unutrašnjeg transporta;

3) delova, specijalizovanih alata za mašine ili drugih kapitalnih dobara;

4) građevinske mehanizacije za potrebe obavljanja građevinskih radova.

Oprema ne sme da bude isporučena niti plaćena delimično ili u celosti pre datuma donošenja odluke o dodeli bespovratnih sredstava.

Sredstva za realizaciju Programa se ne mogu koristiti za:

1) porez na dodatu vrednost (u daljem tekstu: PDV);

2) pokrivanje troškova koji su u vezi sa nabavkom opreme kao što su: carinski i administrativni troškovi, troškovi transporta, špedicije, skladištenja i manipulacije, montaže i instaliranja opreme, obuke i dr;

3) pokrivanje troškova koji su u vezi sa odobravanjem i sprovođenjem bankarskog kredita, odnosno finansijskog lizinga, kao što su troškovi: obrade zahteva, kamate, trošak kreditnog biroa za korisnika, upisa zaloge u Agenciji za privredne registre (u daljem tekstu: APR), osiguranja pokretnosti, kursnih razlika i sl;

4) refundaciju sredstava za već nabavljenu (avansiranu, plaćenu ili isporučenu) opremu;

5) zajmove i rate za otplatu kredita, kao i za reprogram kredita;

6) ostale troškove koji nisu u skladu sa namenom Programa.

Pravo da se prijave na konkurs za dodelu bespovratnih sredstava imaju pravna licapreduzetnici registrovani u APR.

Javni poziv je otvoren dok se novac  ne utroši, a najkasnije do 31.12.2019. godine.

Više informacije i dokumentaciju potražite na sajtu Ministarstva

Foto: Pixabay / jarmoluk