Team building

Tim bilding oslobođen od poreza na zaradu

 

Troškovi takozvanog tim bildinga (engleski team building), odnosno "stvaranja tima", ponovo su oslobođeni plaćanja poreza i doprinosa. Odnosno, opet se smatraju trškom a ne zaradom.

Da bi ovo pravo na oslobađanje od obaveze plaćanja poreza i doprinosa bilo i ostvareno, potrebno je da u firmi budu ispunjeni sledeći uslovi:

- da jepitanje tim bildingaregulisano aktom poslodavca

- da svi zaposleni u jednoj firmi imaju pravo na rekreaciju iste vrste, istog kvaliteta i istog obima, osim ukoliko ne postoje opravdani razlozi za neke izuzetke, što se dokazuje odgovarajućom ekspertizom medicine rada.

Ovo je jedna od vrlo važnih izmena Zakona o porezu na dohodak građana, koja je objavljena u Službenom glasniku Republike Srbije br. 95/2018, a stupila je na snagu 1. Januara 2019. Godine, novi član 18a, kojim je regulisano: uvođenje novog poreskog oslobođenja od plaćanja poreza na zarade na izdatke poslodavca za rekreaciju zaposlenih , za organizovanje sportskih događaja i aktivnosti zaposlenih koje imaju karakter team building-a, kao i uslovi za ostvarivanje prava na ovo oslobađanje.

Porezi i doprinosi na zarade po osnovu team buildinga ne plaćaju se na:

- poslodavčeve izdatke koji su nastali sa ciljem stvaranja uslova za rekreaciju zaposlenih na radnom mestu, gde spada nabavka opreme za rekreaciju u okviru poslovnih prostorija samog poslodavca

- naknade na ime troškova kolektivne rekreacije radnika

- organizovanje sportskih događaja i aktivnosti zaposlenih,koji imaju za cilj poboljšanje njihovog zdravlja ili izgradnju boljih međuljudskih odnosa u tom kolektivu.

Ovom izmenom, u stvari, na snagu se ponovo vraća raniji sistem neoporezivanja izdataka za tim bilding, koji se opet smatraju troškovima poslodavca (jedno vreme postojala je obaveza plaćanja poreza i doprinosa i za ovu vrstu troškova, budući da su tretirani kao zarada zaposlenih).

Zašto je tim bilding korisna investicija za razvoj kvalitetnog biznisa?

Tim building bi se detaljnije mogao definisati kao čitav skup edukativno-rekreativnih i zabavno-rekreativnih aktivnosti, koji kao celina čine jedan specijalno osmišljen program usmeren ka stvaranju jednog tima, ka poboljšanju kvaliteta tog tima, a time i ka poboljšanju kvaliteta rezultata njihovog rada.

Koncept tim bildinga je u našoj zemlji počeo relativno skoro (unazad desetak godina) da se primenjuje, posebno u jakim kompanijama, a pojavio se Americi 80-tih godina dvadesetog veka i predstavlja jedan od zaštitnih znakova modernog kapitalizma. Koristi se kao sredstvo za uspostavljanje i razvoj saradnje među kolegama, kao i za razvijanje osećaja pripadnosti jednoj kompaniji, a i za razvijanjemeđusobnog poverenja među svim uposlenicima, nebitno od pozicije na kojoj rade. Čine ga praktične vežbe koje imaju za cilj povezivanje zaposlenih, kao najjednostavniji nivo uspostavljanja dobrih odnosa među zaposlenima u jednoj firmi i jačanja njihovog kolektivnog duha, kao i program kompletnih simulacija iaktivnosti koje mogu da traju i ponekoliko dana, a usmeren je ka razvijanju tima i unapređenju njegovog učinka.

Tim bilding može uključivati, kako rekosmo, i timsku rekreaciju, odnosno aktivnosti previđene za zabavu i za odmor (avanturistička putovanja ili igre koje takođe imaju kao cilj uspostavljanje poverenja i razvijanje timskog duha, ali i podizanje adrenalina, i još dugi niz igara na otvorenom, kao i igre na zatvorenom: razne aktivnosti na bazenima, wellness, večernje aktivnosti), ali je bitno ne poistovetiti ga samo sa rekreacijom, koja je jedan vid neobaveznog druženja zaposlenih.Menadžmentima firmi ostaje kreativan izabor mesta za tim bilding, a daleke destinacije su izazov i za najprestižnije korporacije.

Zašto se tim building smatra jednom od najpametnijih investicija za razvoj kvalitetnog biznisa?

Zato što:

- izgrađuje poverenje među zaposlenima u jednoj firmii ostvaruje bolju saradnju unutar kompanije

- smanjuje opasnost od nastanka konflikata među zaposlenima

- doprinosi uspešnoj poslovnoj komunikaciji

- pospešuje saradnju među uposlenicimai njihovo međusobno razumevanje

- povećava motivaciju zaposlenihi daje mogućnost učenja jednih o drugima

- omogućuje bolje razumevanje zajedničkih ciljeva kompanije i važnosti učinka svakog zaposlenog

- omogućuje oslobađanje zaposlenih od stresa, zajedničke meditacije i slične duhovne aktivnosti

- poboljšava neformalnu komunikaciju

- povećava lojalnost komapniji od strane zaposlenih

- pospešuje zajedničku usmerenost zaposlenih ka postizanju zajedničkog cilja

- u konačnom, stvara dobru poslovnu atmosferu

Koristi koje donosi time building

  • povećanje ličnog zadovoljstva zaposlenih

· stvaranje prijatnije atmosfere na poslu iboljeg radnog okruženja

· bolje upoznavanje kolega i unapređenje komunikacije među zaposlenima

  • lakše uklapanje novih članova tima

· smanjenje eventualnih barijera među članovima tima

· identifikovanje, definisanje i celishodnije iskorišćenje potencijala članova tima

· usmeravanje svih članova ka ostvarenju zajedničkog cilja i bolju motivisanost tima

· poboljšanje produktivnosti rada i efikasnoti poslovanja

Izbor i tok tim bilding programa

Prilikom izbora tim building programa polazi se od sagledavanja postojećeg stanja kompanije. Uzimaju se u obzir starost učesnika programa, odnosno tim bildinga, cilj koji njime se želi ostvariti, interesi zaposlenih koji najčešće nisu u skladu sa interesima poslodavca, poslovi koje zaposleni obavljaji i pozicijena kojima se nalaze.

Kako bi jedan tim bio funkcionalan i fokusiran na ostvarivanje zajedničkog cilja u dugoročnom peridou, važan je i monitoring i njegovog razvoja i razvoja svakog pojedinca u njemu. Na taj način se mogu izdvojiti i eventualni nedostaci definisanog programa, kako bi u doglednom period bili otklonjeni, a time i homogenizacija jednog kolektiva ostvarena na željen i potpun način.

Dakle, uspešan tim building može kompaniji da donese značajne efekte koji opravdavaju ulaganja, u vidu radnih i kreativnih rezultata i stvaranju radnog okruženja koje je usmereno ka zajedničkom cilju.

Svako radno mesto podrazumeva svojevrsno psihofizičko naprezanje, u zavisnosti od njegovih karakteristika i zahteva, a razni vidoviaktivnosti pomažu poboljšanju psihofozičkih sposobnosti zaposlenih. Uz to, aktivnosti koje spadaju u tim building doprinose, uz sve ostalo, boljim i kolektivnim i pojedinačnim rezultatima rada, pa je razumljivo zašto poslodavci organizuju ovaj vid druženja.

Foto: Pixabay / rawpixel