Ove poreze plaćate ako zaposlite praktikanta

Ove poreze plaćate ako zaposlite praktikanta

Ukoliko razmiljate o zapošljavanju praktikanta tj. pripravnika, postoji nekoliko pojedinosti koje morate znati. Pre svega prilikom zapošljavanja praktikanta u obavezi ste da sa njim potpišete ugovor o stručnom osposobljavanju.

Predmet ugovora o stručnom osposobljavanju je obavljanje pripravničkog staža i polaganja stručnog/pripravničkog ispita. Ovim ugovorom se takođe regulišu i prava i obaveze i vas kao poslodavca i pripravnika.

Kada je moguće zapošljavanje pripravnika?

Zapošljavanje pripravnika i potpisivanje ugovora o stručnom osposobljavanju je moguće u dva slučaja:

1.Kada je to propisano zakonom – Za neke poslove(poslovi u advokaturi, pravosudnim ustanovama ili zdravstvenim ustanovama) pripravnički staž je Zakonom propisan kao obavezan.

2.Kada poslodavac to predvidi pravilnikom – Ukoliko se poslodavac bavi delatnošću, za koju zakonom nije predviđena obavezna stručna praksa, on može da propiše pravilnikom, da određeni zaposleni uz odgovarajuču stručnu spremu mora da ima i praktično osposobljavanje za samostalan rad u struci.

Dakle, ako posebnim zakonom pripravnički staž nije propisan kao obavezan, poslodavac može da:

1.Svojim pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova propiše da je kao uslov za obavljanje određenih poslova, neophodno da se lice stručno osposobi

2.Donese program stručnog osposobljavanja;

3.Zaključi ugovor o stručnom osposobljavanju,kao treći poslednji korak.

Osim pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova, koji treba da propiše i dužinu trajanja prakse/pripravničkog staža, način i visinu plaćanja, poželjno je da poslodavac donese i akt kojim bi detaljnije uredio program stručnog osposobljavanja.

Oporezivanje pri zapošljavanju praktikanta

Kada je reč o oporezivanju treba imati u vidu da li je ugovorena naknada ili nije.

Kada je naknada ugovorena

1.Po članu 85. Zakona o porezu na dohodak građana, porez na druge prihode koji po svojoj prirodi čine dohodak fizičkog lica, po stopi od 20% na oporezivi prihod koji se dobija kada se od bruto prihoda umanje 20% normirani troškovi;

2.Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje po stopi od 4% na najnižu osnovicu za plaćanje doprinosa ili na ugovorenu naknadu ako je veća od najniže osnovice;

3.Doprinos za zdravstveno osiguranje po stopi od 10,3% na oporezivi prihod koji se utvrđuje u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana (kao pod tačkom 1).

Kada nije ugovorena naknada

1.PIO u iznosu od 4% na najnižu osnovicu;

2.Za zadravstveno osiguranje u iznosu od 2% na najnižu osnovicu

Obaveze poslodavca prema praktirakntu

Neke od najosnovnijih obaveza koje poslodavac ima prema pripravniku su:

– lice koje stručno osposobljava osposobi za samostalan rad u struci i da mu, ako je to predviđeno pravilnikom o sistematizaciji poslova, omogući polaganje pripravničkog/stručnog ispita;

– isplati ugovorenu naknadu ukoliko je ista predviđena ugovorom i pripadajuće doprinose;

– omogući bezbedne i zdrave uslove rada, kao i zaposlenima odnosno licima koja su u radnom odnosu kod poslodavca;

– prilikom zaključenja ugovora obavesti radno angažovano lice o sprečavanju zlostavljanja na radu i zaštiti od uzbunjivanja;

– Poslodavac je u obavezi da nakon stručnog osposobljavanja, praktikantu izda potvrdu da se “lice stručno osposobljeno za poslove.”

Poslodavac NIJE u obavezi da nakon zavšršene, da po isteku ugovora o stručnom osposobljavanju zaposli praktiraknta, ali ukoliko to želi, sa praktikantnom može da zasnuje radni odnos u skladu sa Zakonom – za rad na poslovima za koje je praksom osposobljen.

Zaposliti praktikanta ili novog zaposlenog?

Ukoliko se dvoumite da li da zaposlite novo lice ili potpišete ugovor sa licem kojem je potrebno stručno osposobljavanje, Vizija računovodstvo vam nudi tabelarni prikaz u kojem su popisane sve obaveze koje ćete u oba slučaja morati da platite državi. Ova tabela vam može olakšati donošenje oluke.

Napomena: U tabeli su prikazani porezi i doprinosi koje je potrebno platiti po osnovu zaključenja ugovora o stručnom osposobljavanju i porezi i doprinosi u koje su uračunate olakšice, ako se od 01. marta zaposle nova lica.