Opština Ruma raspisala javni poziv za bespovratno sufinansiranje održavanja i unapređivanja svojstva zgrada

Opština Ruma raspisala javni poziv za bespovratno sufinansiranje održavanja i unapređivanja svojstva zgrada

Opština Ruma je raspisala javni poziv za dodelu sredstava za bespovratno sufinansiranje aktivnosti na investicionom održavanju i unapređenju svojstva zgrada na teritoriju opštine Ruma. Lokacije su određene Odlukom o određivanu lokacija u okviru urbanističke zone. Planom su obuhvaćene Glavna ulica, Orlovićeva ulica i Železnička ulica. Učešće opštine Ruma u sufinansiranju radova može iznositi najviše 95% od predračuna potrebnih finansijskih sredstava, u taj iznos uključena je i naknada za stručna lica koja će nagledati radove, kao i PDV.
Aktivnosti za koje su obezbeđena sredstva

Sredstva su obezbeđena za sanaciju krovova, fasada, zamenu dotrajalih građevinskih materijala koji su opasni po život ili zdravlje većeg broja ljudi i same zgrade. Sredstva su obezbeđena i za unapređenje energetskih svojstava zgrada kako bi se smanjili negativni uticaji po životnu sredinu, ali i za druge aktivnosti, koje nisu taksativno navedene, a kojima bi se sprečilo nastanak štetnih posledica koje bi na bilo koji način ugrozile bezbednost građana.

Ko može biti učesnik ovog javnog poziva?

Učesnici ovog javnog poziva mogu biti stambene zgrade, zgrade kolektivnog stanovanja, pojedinačne stambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade, zgrade javne namene, zgrade koje su proglašene za kulturno dobro koje se nalaze u Glavnoj ulici, Orlovićevoj ulici i Železničkoj ulici.

Podnošenje prijava

Prijavu na javni poziv podnosi upravnik zgrade u ime stambene jedinice ili vlasnik zgrade. Prijave se podnose u zatvorenoj koverti direktno na pisarnicu Opštinske uprave Opštine Ruma sa naznakom “Prijava za izbor projekata za bespovratno sufinansiranje aktivnosti investicionog održavanja i unapređenja svojstva zgrada”. Obrazac prijave sa pratećom dokumentacijom možete preuzeti na sajtu Opštine Ruma ili na šalteru Opštinske uprave Opštine Ruma. Rok za prijavu je 06.09.2022.godine. Zakasnele, nepotpune i neuredne prijave biće automatski odbačene.

Kriterijum za rangiranje i konačan izbor

Rangiranje i izbor projekata koji će biti sufinansirani vrši se primenom opštih i posebnih kriterijuma. Opšti kriterijumi su obim zadovoljenja javnog interesa, namena objekta, hitnost intervencije, stepen unapređenja energetskih svojstava zgrade, kao i to da lu su za datu zgradu ranije korišćena sredstva iz budžeta Opštine Ruma i da li su postojale ranije intervencije na zgradi. Posebni kriterijum se odnosi na veći procenat učešća podnosioca prijave u sufinansiranju projekta.

U slučaju kada na osnovu gore navedenih kriterijuma dva projekta imaju isti broj bodova, presudan će biti stepen hitnosti i zadovoljenje javnog interesa. Ukupna izdvojena sredstva za sufinansiranje svih projekata su 12.000.000,00 sa PDV-om. Najkasnije osam dana od dana isteka roka za prijavu Komisija je dužna da sačini preliminarnu rang listu projekata i istu dostavi svim učesnicima javnog poziva. Nakon dostavljanja preliminarne rang liste na istu su mogući prigovori Komisiji u roku od osam dana od dana objavljivanje liste na zvaničnom sajtu Opštine Ruma. Predsednik Opštine Ruma potom donosi konačno rešenje o dodeli bespovratnih sredstava. Žalbe na ovo rešenje su moguće i podnose se Opštinskom veću u roku od petnaest dana od dana prijema rešenja.

Dodatne informacije o Javnom pozivu se mogu dobiti u Odeljenju za urbanizam i građenje Opštinske uprave Opštine Ruma, ulica Orlovićeva broj pet.