Od 1. januara isplata zarade prema izmenjenim parametrima

Od 1. januara isplata zarade prema izmenjenim parametrima

Kada je u pitanju isplata zarade, od 1. januara važe novi elementi za obračun.U skladu sa odredbom člana 51. stav 2. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje poslodavac je dužan da doprinose obračuna i uplati istovremeno sa isplatom zarade, razlike zarade ili ugovorene naknade za privremene i povremene poslove, po propisima koji važe u momentu isplate tih primanja. Tako da se nove mesečne osnovice doprinosa primenjuju na sve isplate koje se vrše od 1. januara 2020. godine, nezavisno od toga za koji mesec se isplata vrši. Ukoliko se, recimo, u januaru 2020. isplaćuje zarada za decembar 2019. godine, primenjuju se novi iznosi mesečnih osnovica doprinosa.

Najviša godišnja osnovica doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2020. godinu iznosi 4.423.080 dinara. Najviša mesečna osnovica na koju se obračunavaju i plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje iznosi 368.590 dinara, dok je najniža mesečna osnovica 25.801 dinar, a toliko je i najniža mesečna osnovica na koju se obračunavaju i plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje za samostalne umetnike, sveštenike, verske službenike i poljoprivrednike.

Prema Zakonu o porezu na dohodak građana novi neoporeziv iznos za plaćanje poreza na zarade je 16.300 dinara mesečno. Novi neoporezivi iznos se primenjuje na sve isplate zarada od 1. januara 2020. godine, bez obzira na koji mesec se odnose. Nova stopa doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje je 25,50% (14% na teret zaposlenog i 11,50% na teret poslodavca).

Za sve isplate od 1. januara važi i nova minimalna cena rada koja iznosi 172,54 dinara neto po radnom času.