Ko je u obavezi da preda izveštaj o transfernim cenama?

Ko je u obavezi da preda izveštaj o transfernim cenama?

 Ako poslujete sa povezanim licima u zemlji ili izvan njenih granica, obavezni ste da do 31.03. pripremite obračun transfernih cena i predate ga Poreskoj upravi.

*Ovo je Zakonska obaveza, za čije nepoštovanje je predviđena novčana kazna i zato na vreme pripremite svoje izveštaje.

Niste sigurni ko su povezana lica i kako sa sigurnošću da znate da se ova obaveza odnosi baš na vašu firmi?

U nastavku blog posta ćemo odgovoriti na ova i druga vaša pitanja i nedoumice.

Pre svega, bitno je da razumete da bez obzira da li ste vi privredno društvo ili preduzetnička radnja, ako posluje sa povezanim licima, obavezni ste da izradite elaborat o transfernim cenama.

A kada kažemo povezana lica, mi mislimo na:

  1. Pravna lica između kojih postoji mogućnost kontrole ili mogućnost značajnijeg uticaja na poslovne odluke – kada jedno lice poseduje najmanje 25% ili više kapitala (udela ili akcija) u drugom licu, smatra se da postoji mogućnost kontrole, pri čemu su ta dva lica povezana.
  2. Pravna lica kod kojih ista fizička ili pravna lica učestvuju u upravljanju i kontroli ili kapitalu – strana kompanija ima vlasništvo nad više od 25% udela u nekoliko domaćih pravnih lica, pri čemu ta domaća pravna lica međusobno ne učestvuju u strukturi vlasništva jedna nad drugim, ali ih zakon smatra međusobno povezanim.
  3. Rodbina vlasnika pravnih lica koji su povezani po osnovu posedovanja najmanje 25% udela ili akcija, odnosno glasova u organima upravljanja – To znači da se povezanim licima smatraju i srodnici lica koja su povezana po osnovu mogućnosti kontrole (posedovanje najmanje 25% kapitala) ili značajnijeg uticaja na poslovne odluke.
  4. Pravna lica iz jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom – Licem povezanim sa obveznikom smatra se i svako nerezidentno pravno lice iz jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom. OVDE počitajte koje države su na listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom.

Na osnovu ovog objašnjenja zaključili ste da je vaša firma u obavezi da izradi elaborat?

Vizija računovodstvo je u poslednjih 5 godina, izradili više od 350 elaborata o transfernim cenama i zato ovu uslugu može obaviti i za vas.

Vaše je da popunite formular, a oni će vas kontaktirati u naredna 24h kako bi se detaljnije dogovorili oko saradnje.

Šta su transferne cene? Zašto ste obavezni da predate izveštaj i koje su posledice ako ga ne predate? Odgovore na ova pitanja daće vam Vizija računovodstvo.