Kako voditi KPO knjigu?

Kako voditi KPO knjigu?

KPO knjiga je poslovna knjiga o ostvarenom prometu paušalno oporezivanih obveznika. Kao preduzetnik koji porez plaća na paušalno utvrđen prihod, prema rešenju Poreske uprave, niste  dužni da vodite poslovne knjige u širem smislu, već samo knjigu o ostvarenom prometu.

U KPO knjigu se unose svi prihodi koje kao paušalac ostvarite od prodaje proizvoda ili pružanja usluga. Naime, za svaku pruženu uslugu ili prodati proizvod izdaje se račun, koji beležite u odgovarajućim kolonama.

Ono što moramo napomenuti jeste, da paušalci ne mogu da se bave prodajom robe – trgovinom, kao prodajom dobara u istom onom obliku u kojem su ta dobra nabavili, ali mogu da vrše prodaju sopstvenih proizvoda.

Kako se vodi KPO knjiga?

U skladu sa Pravilnikom poslovne knjige se formiraju i vode u slobodnim listovima, povezane ili prenete na neki od medijuma automatske ili mikrografske obrade podataka, tako da se po potrebi mogu odštampati ili prikazati na ekranu, sa podacima koji su propisani ovim pravilnikom. Stoga, one mogu biti u papirnom ili elektronskom obliku (npr. word ili excel).

Prema Pravilniku KPO knjigu je potrebno overiti kod nadležnog poreskog organa pre početka knjiženja, što onemogućava vođenje u elektronskoj formi.

Neoveravanjem KPO knjige obveznici eventualno rizikuju da im Poreska uprava u postupku kontrole ospori validnost ovog dokumenta, mada nisu nam poznati slučajevi da su osporavali.

KPO knjiga se vodi na godišnjem nivou znači po isteku godine svaku KPO knjigu sačuvajte ili odštampajte i čuvajte zaključenu sa pečatom i potpisom ukoliko bude potrebno da se priloži nadležnom organu na uvid.

Napomena: Poreska uprava najčešće pozivom zahteva da im se KPO knjiga dostavi na uvid, u slučaju da je prekoračen limit od 6.000.000(za paušalno oporezivanje) i 8.000.000 (ulazak u sistem PDV).

U KPO knjigu se hronološki unose svi prihodi koje preduzetnik paušalac ostvari od prodaje proizvoda ili pružanja usluga. Paušalac prema Zakonu ima obavezu da vodi evidenciju samo o prihodima, ne i o troškovima, tj. slobodno raspolaže sredstvima bez obaveze pravdanja istih.

Instrukcije za vođenje KPO knjige pročitajte na sajtu Vizije Računovodstva.

Tagovi: