Kako podneti prijavu za godišnji porez na dohodak građana za 2021. godinu

Kako podneti prijavu za godišnji porez na dohodak građana za 2021. godinu

Godišnji porez na dohodak građana plaćaju fizička lica koja su tokom 2021. godine ostvarila dohodak veći od 3.268.224 dinara.

A kada kažemo fizička lica, mi zapravo mislimo na poreske obveznike u koje spadaju:

1) rezidenti za dohodak ostvaren na teritoriji Republike i u drugoj državi;

2) nerezidenti za dohodak ostvaren na teritoriji Republike.

Kada je reč o vrsti poreske prijave koju je fizičko lice obavezno da podnese, poreski Zakon poznaje dve vrste prijava – Elektronsku prijavu i prijavu u pismenom obliku.

Podnošenje prijave za godišnji porez na dohodak građana u pismenom obliku

Ukoliko se prijava podnosi u pismenom obliku, onda se popunjavanje obrasca vrši u filijali Poreske uprave sa sedištem na opštini na kojoj je registrovana adresa stanovanja fizičkog lica – poreskog obveznika.

Predaje prijave u pismenom obliku može biti podneta neposredno ili putem pošte.

Podnošenje prijave elektronskim putem

Kod elektronskog podnošenja PPDG-2R prijave, podnosilac prijave može biti:

* Poreski obveznik,
* Poreski punomoćnik ovlašćen za podnošenje poreske prijave elektronskim putem,
* Zakonski zastupnik koji poseduje važeći digitalni sertifikat.

Ono što je važno da znate, jeste da je za podnošenje elektronske godišnje poreske prijave (obrazac PPDG-2R) neophodno posedovanje kvalifikovanog elektronskog certifikata za pristup portalu Poreske uprave E-Porezi ili davanje ovlašćenja drugom licu preko PEP obrasca.

Ukoliko se fizičko lice prvi put prijavljuje kao obveznik godišnjeg poreza na dohodak građana, potrebno je da prethodno izvrši registraciju popunjavanjem podataka u delu portal: e-POREZI – Registracija fizičkog lica kao poreskog obveznika.

Podnosilac prijave se loguje na portal Poreske uprave, koristeći smart karticu sa važećim digitalnim sertifikatom, u delu e-POREZI. Posle logovanja, na ekranu će se pojaviti ime, prezime i JMBG/EBS/PIB poreskog obveznika.

Na ekranu u delu ”Izbor prijave”, potrebno je odabrati prijavu PPDG-2R.

PPDG-2R obrazac je Poreska prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana i sastoji od uvodnog dela u kom se unose podaci o prijavi i još pet delova.

U uvodnom delu prijave se unose podaci o: Vrsti prijave i poreskom periodu za koji se prijava podnosi.

Ukoliko se dogodi da menjate svoju poresku prijavu, onda ćete u ovom prvu delu popuniti polje "Identifikator izmenjene prijave”, koje se popunjava samo kada se podnosi izmenjena Poreska prijava.

Pet delova PPDG-2R obrasca

Zorana Stojiljković, Poreska savetnica u Viziji, kaže da je popunjavanje prijave vrlo lako i da samo pažljivo treba čitati zahteve i polako unositi neophodne podatke.

"U prvo delu prijave, unose se podaci o poreskom obvezniku. U drugom delu treba uneti podatke o izdržavanim članovi porodice, dok je teći deo prijave predviđen za informacije o prihodu koji se oporezuje. Popis priloženih dokumenata predstavlja četvrdi deo prijave, a u petom delu, koji vam nudi unos slobodnog teksta do 500 karatktera, možete uneti svoju napomenu,” objašnjava Stojiljkovićeva.

Poreska savetnica je istakla, da fizička lica moraju imati u vidu, kada je reč o četvrdom delu prijave, da se prilozi mogu dodavati nakon što je prijava prethodno sačuvana.

"U delu 4– Popis priloženih dokaza birate dugme ”Dodaj”, nakon čega se otvara prozor u kojem u padajućem meniju birate jedan od ponuđenih priloga,” zaključila je Stojiljkovićeva.

Prijava PPDG-2R može imati sledeće statuse

”Ispravna” – prijava koja je podneta. Ovakvu prijavu podnosilac prijave ne može da obriše ili izmeni pokretanjem akcije ”Izmeni”.

”Odbačena” – prijava koja u postupku validacije nije prošla neku od zadatih provera;

”Proknjižena” – status koji prijava dobija kada se obvezniku uruči rešenje o utvrđenoj obavezi.

Nakon prijema poreske prijave PPDG-2R Poreska uprava vodi postupak poreske kontrole u kojem utvrđuje sve činjenice i okolnosti koje su od značaja za donošenje rešenja o utvrđivanju godišnjeg poreza na dohodak građana.

Nakon otpočinjanja poreske kontrole, obveznik nema pravo podnošenja izmenjene poreske prijave PPDG-2R.

UKOLIKO ŽELITE DA VIDITE KAKO IZGLEDA KALKULACIJA, ŠTA SVE ULAZI U NJU I KOJE SVE OLAKŠICE MOŽETE OSTVARITI, KLIKNITE NA LINKOVE ISPOD:

1.Kalkulacija i olakšice

2.Olakšice za mlađe od 40 godina