Kako na legalan način možete smanjiti porez

Kako na legalan način možete smanjiti porez

Bez obriza da li ste preduzetnik ili vlasnik doo-a, u obavezi ste da platite porez. I što se više vaše poslovanje širi i razvija, to je iznos poreza koji morate platiti, veći.

Kada govorimo o zakonskim mogućnostima da se ostvare poreske uštede ili izbegne plaćanje poreza, mi zapravo govorimo o zakonskoj evaziji poreza.


Zakonita poreska evazija – postoji kada se izbegava plaćanje poreza i doprinosa korišćenjem nedorečenosti propisa. Ako poreski obveznik izbegavajući plaćanje poreza, dođe u sukob sa pravnim propisima, onda je reč nezakonitoj ili o nedopuštenoj poreskoj evaziji.

Da biste uštedili na plaćanju poreza, ali u skladu sa propisima, najvažnije je da vaš računovođa dobro poznaje sve poreske zakone.

Na taj način, ne samo da će vas usmeriti kako da izbegnete poreske prekršaje i poreska krivična dela, već će i sagledati ukupno poresko opterećenje i izabrati opciju koja je najpovoljnija za vas i vaše poslovanje.

Ovo su legalni načini da se izbegne plaćanje poreza

Cilj svakog poreskog obveznika je da plati što je moguće manji porez koristeći legalne mogućnosti bez obzira na to kolike prihode ostvaruje i u kojoj državi.

U situacijama kada poreski obveznici koriste zakonom propisane poreske olakšice ili kada koriste praznine u poreskim zakonima, koje su nastale zbog nepreciznosti i nedorečenosti prilikom definisanja zakona, možemo reći da koriste zakonsku evaziju poreza.

Kako bi umanjili osnovicu na koju im se obračunava poreska obaveza, poreski obveznici mogu koristiti i ove zakonite mogućnosti:

1. pronalaženje “rupa”u zakonu
2. uzdržavanje od potrošnje,
3. supstitucija,
4. poslovna preorijentacija,
5. promena mesta obavljanja delatnosti,
6. vertikalna koncentracija,
7. izdaci za reklamu i propagandu,
8. humanitarna davanja,
9. promena državljanstva,
10. investiranje,
11. menjanje oblika kapitala,
12. selidbe u poreske oaze,
14. osnivanje ofšor kompanija

Kako da odaberete način na koji ćete umanjiti oporezivanu osnovicu

Pre nego što objasnimo kako da odaberete način na koji ćete umanjiti oporezivanu osnovicu, moramo sagledati šta sve čini poreski sistem Srbije i u kojim njegovim segmentima se traže poreske olakšice i nedorečenosti:

1) porez na dobit preduzeća (preduzeća, banke, osiguravajuće kompanije, zadruge, pa i neprofitne organizacije). Iznosi 10 posto u Republici Srbiji

2) porez na dohodak građana (zarade, prihodi od poljoprivrede i šumarstva, prihodi od samostalne delatnosti, prihodi od autorskih i srodnih prava industrijske svojine).

3) porez na imovinu (porez na imovinu, porez na nasleđe i poklon i porez na prenos apsolutnih prava).

4) porez na promet (PDV)- porez na dodatu vrednost

5) akcize (porez na poroizvode sa monopolskim statusom).derivati nafte, duvanske prerađevine, alkoholna pića, voćni sokovi koji se uvoze, kafa i sl.

6) porez na upotrebu, držanje i nošenje određenih dobara (porez na upotrebu motornih vozila, plovećih objekata, vazduhoplova, registrovano oružje).

7) carine

8) takse

9) doprinosi

Kako biste ostvarili poreske uštede, računovođa ili poreski savetnik na osnovu vaših poslovnih knjiga, analizirajući način na koji poslujete, donosi zaključke i savetuje vas koji je najbolji zakonit način da smanjite porez.

Dakle, usluga kojom vam računovođa može pomoći da zakonito smanjite porez, jeste usluga poreskog i poslovnog savetovanja. Zato odluku o vrsti i metodi na koji ćete način smanjiti oporezivanu osnovicu, prepustite profesionalcima iz Vizija računovodstva. To je jedini način da budete sigurni da poslujete u granicama zakona.

Tagovi: