Doneto je 13 hitnih izmena u sistemu e-faktura

Doneto je 13 hitnih izmena u sistemu e-faktura

Ministarstvo finansija objavilo je hitne ispravke u sistemu elektronskih faktura, koje su stupile na snagu 27. maja 2022. godine.

Na sajtu e-fakture objavljen je dokument “Detalji nove hitne ispravke” u Sistemu elketronskih faktura u kojem su navedene sve izmene(SEF).

Ovo je 13 novih izmena u SEF-u:

*Omogućen prikaz i otvaranje fakture koja je trenutno u procesu slanja;
*Omogućena je otkazivanje fakture koja je duže od 15 minuta u statusu “Slanje”;
*Dodat podatak o JBKJS za pošiljaoca i primaoca na PDF dokumentu;
*Omogućen unos decimala kod količine u detaljima fakture;
*Ispravljeno je prikazivanje datuma na PDF, ukoliko je vreme slanja posle 23h;
*Dodate su informacije vezane za detalje PDV stavki kada se koristi API;
*Omogućeno je knjižno odobrenje/zaduženje za fakturu koja je iskoristila ID sa prethodne otkazane fakture;
*Omogućen unos decimala kod procentualnih vrednosti popusta;
*Omogućeno je slanje knjižnog zaduženja sa količinom većom od 9999;
*Omogućeno je ažuriranje kontakta kompanije u podešavanjima;
*Api poziv za vraćanje liste ID fakture proširen na sve statuse fakture;
*Ažurirana rekapitulacija avansa na korisničkom interfejsu i PDF ukoliko korisnik kreiranu fakturu pošalje putem API kao XML;
*Omogućeno je da korisnik unese datum prometa iz prethodnog perioda kao datum početka osnova oslobađanja od PDV na korisničkom interfejsu;

Takođe, unete su i izmene prikaza avansnog računa na PDF:

*”datum dospeća” izmenjen u “datum avansne uplate”;

*”ukupno za plaćanje” izmenjeno u “iznos avansne uplate za PDV”;

*uklonjeno: “umanjena osnovica – stopa 10 odsto”;

*uklonjeno: “ukupno umanjenje PDV za avanse – stopa 10 odsto”;

*uklonjeno: “ukupno za uplatu”.

 

Omogućeno kreiranje fakture koja se referencira na avansnu fakturu iz prethodnog perioda koja nije u SEF;

Omogućena registracija više subjekata za poreske punomoćnike.